ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ GIẢI PHÁP CẦN THIẾT TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN.

Thứ sáu - 05/05/2017 10:46
Dự giờ là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng của tổ chuyên môn trong nhà trường. Việc đổi mới hoạt động dự giờ là hoạt động tích cực để thúc đấy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.
IMG 20131211 090629
IMG 20131211 090629

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ

GIẢI PHÁP CẦN THIẾT TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN.

                                               Trn Minh Thiết

             Phòng Giáo dc và Đào to huyn Minh Hóa.

        Dự giờ là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng của tổ chuyên môn trong nhà trường. Việc đổi mới hoạt động dự giờ là hoạt động tích cực để thúc đấy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Dự giờ là một hoạt động hết sức quan trọng đối với mỗi giáo viên. Thông qua việc dự giờ giúp người được dự từng bước trưởng thành trong công tác chuyên môn; giúp cho giáo viên chủ động, tích cực hơn trong bài giảng của mình về công tác chuẩn bị bài thật kỹ cả về kiến thức chuyên môn lẫn thực tiễn, tìm hiểu, trao đổi với đồng nghiệp nhiều hơn để có một buổi dạy đạt kết quả cao nhất. Qua dự giờ giáo viên tự đánh giá khả năng, năng lực chuyên môn của mình, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ chuyên môn, nhận biết những ưu điểm và hạn chế của mình từ đó nâng cao nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm để có thể hoàn thành nhiệm vụ dạy học một cách tốt nhất. Dự giờ giúp cho giáo viên học tập những cái hay, rút kinh nghiệm những thiếu sót của đồng nghiệp về phong cách, phương pháp sư phạm và cách ứng xử các tình huống xảy ra trong quá trình lên lớp để áp dụng vào quá trình giảng dạy của mình và có thể lựa chọn được phương pháp tối ưu nhất để đạt hiệu quả cao trong dạy học. Dự giờ cũng là hình thức giúp học sinh có ý thức học tập tốt hơn, chủ động, sáng tạo trong suy nghĩ, xây dựng và tiếp thu bài hiệu quả.

Thông qua các loại hình dự giờ nhằm đạt mục tiêu đánh giá tay nghề giáo viên, hay thúc đẩy phong trào thi đua trong đội ngũ lựa chọn được giáo viên dạy giỏi các cấp, đặc biệt loại hình dự giờ rút kinh nghiệm để mỗi giáo viên học tập được kinh nghiệm lẫn nhau. Hoạt động này là nhiệm vụ thường xuyên mà các nhà trường phải triển khai cho tổ chuyên môn thực hiện. 

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong những năm qua ở trên địa bàn việc đổi mới hoạt động chuyên môn của các trường cụ thể là tổ chức việc dự giờ rút kinh nghiệm diễn ra và đạt được một số kết quả nhất định đã góp phần cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.    

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, trong công tác chỉ đạo của cấp phòng và việc quản lý của Hiệu trưởng các trường; Đó là việc chỉ đạo thực hiện một số nội dung kế hoạch ở cấp phòng chưa  khoa học; vẫn còn một số cán bộ quản lý nhận thức chưa thấu đáo, chậm đổi mới tư duy quản lý. Việc chỉ đạo của Hiệu trưởng đối với các tổ chuyên môn tổ chức hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm trong dự giờ hầu như mang tính hình thức, đối phó. Các tiết dự giờ, cả thầy và trò đều được cho biết trước và đều có chuẩn bị sẵn các khâu, từ bài giảng đến câu hỏi. Nhiều thầy cô còn giao luôn nhiệm vụ cụ thể học sinh nào sẽ trả lời câu hỏi bài cũ, phát biểu ý kiến, xây dựng bài mới. Bình thường có thể dạy chay, học chay nhưng có dự giờ là có đồ dùng, bảng phụ, phiếu học tập hoặc sử dụng đèn chiếu với sự ứng dụng công nghệ thông tin hoành tráng. Sau dự giờ phần lớn các tiết dạy đều chú trọng đánh giá đến các hoạt động của thầy chưa chú trọng đến hoạt động của trò, cách đánh giá sơ sài thậm chí có tiết không tổ chức góp ý chia sẻ mà chỉ xếp loại để làm căn cứ thi đua; dẫn đến thông qua tiết dự giờ cả người được dự và người dự đều không rút được bài học kinh nghiệm, ít có hiệu ứng tích cực đến việc đổi mới phương pháp nhằm động viên khích lệ toàn bộ học sinh tích cực tham gia học bài và hiểu bài dẫn đến việc nâng cao chất lượng dạy học ít có hiệu quả. Vì vậy cần phải có các tác động tích cực từ phía quản lý để đổi mới dự giờ, đổi mới cách tổ chức góp ý khi dự giờ trong sinh hoạt tổ chuyên môn.

Việc nghiên cứu để rút kinh nghiệm của tiết dự giờ qua sinh hoạt tổ chuyên môn góp một phần cơ bản trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm càng nhiều thì hiệu quả của việc đổi mới phương pháp càng cao.

 

NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

*  Nguyên nhân

Thứ nhất: Trong những năm gần đây rất nhiều nhiệm vụ bắt buộc nhà trường phải thực hiện với nhiều áp lực (chống bỏ học, duy trì sĩ số, áp lực đối với việc nâng cao chất lượng, áp lực về cơ sở vật chất …) nên một số trường chưa chủ động, chưa linh hoạt và chưa quan tâm đúng mức đối với hoạt động chuyên môn trong đó có hoạt động Dự giờ và tổ chức rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên môn.

Thứ hai: Dự giờ là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng, tuy vậy một bộ phận giáo viên và cán bộ chưa thực sự nắm bắt cụ thể kiến thức và kỹ năng về dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm về tiết dạy.

Thứ ba: Công tác xây dựng kế hoạch về hoạt động Dự giờ trong sinh hoạt tổ chuyên môn của các trường chưa khoa học, còn mang tính hình thức đối phó làm cho có đầy đủ kế hoạch, đủ loại hồ sơ để kiểm tra.

Thứ tư: Hoạt động Dự giờ, rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên môn tuy đã được triển khai, tuy nhiên một số trường do thiếu đồ dùng, phương tiện dạy học, cơ sở vật chất (bàn ghế, phòng học chưa đúng quy cách)… nên ảnh hưởng đến chất lượng của tiết dạy, ảnh hưởng đến việc học của học sinh dẫn đến phần góp ý rút kinh nghiệm không được sâu nên hiệu quả của việc dự giờ chưa cao.

Thứ tư: Công tác kiểm tra đối với mảng hoạt động này tuy đạt chỉ tiêu đề ra nhưng so với yêu cầu thực tiễn vẫn còn ít, một số kỹ thuật kiểm tra chưa tốt. Việc thực hiện các nội dung kiến nghị trong kiểm tra (có nội dung dự giờ trong sinh hoạt chuyên môn) của một số trường chưa kịp thời.

* Một số giải pháp

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, thấy rõ việc đổi mới công tác Dự giờ, tổ chức rút kinh nghiệm là hoạt động tích cực để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, là hoạt động cơ bản để nâng cao chất lượng giảng dạy, đây là vấn đề mấu chốt để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

          Cụ thể phải:

 - Nâng cao nhận thức bằng cách nghiên cứu kỹ hệ thống văn bản chỉ đạo của các cấp về hoạt động này. Phải tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn các cấp về các hoạt động chuyên môn trong đó chú trọng nắm bắt cụ thể các kiến thức, kỹ năng về dự giờ và đánh giá rút kinh nghiệm sau dự giờ để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này.

Tích cực chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường trong đó chú trọng hoạt động dự giờ thông qua hệ thống văn bản chỉ đạo, thông qua hội nghị, thông qua kiểm tra  đánh giá.

 - Tập trung chỉ đạo công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên qua hàng năm, chú trọng nội dung sinh hoạt ở tổ chuyên môn về công tác ‘Đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ thông qua công tác dự giờ” Tăng cường việc giao lưu học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm giữa các cá nhân, các trường và ngoài huyện. Học tập kinh nghiệm của cấp Tiểu học qua Dự án hỗ trợ “Sinh hoạt chuyên môn thông qua nghiên cứu bài học”

2. Tăng cường trang bị, bổ sung cho đội ngũ các kiến thức, kỹ năng về Dự giờ rút kinh nghiệm:

- Tổ chức các chuyên đề trọng tâm liên quan đến hoạt động dự giờ cho đội ngũ nòng cốt :

+ Chuyên đề ''Các bước khi dự giờ''. Chỉ rõ 3 bước khi dự giờ là: Trước dự giờ, trong dự giờ, sau dự giờ ( Kèm theo Phụ lục 1).

+ Chuyên đề ''Nâng cao kỹ năng góp ý chia sẽ sau tiết dạy''.

- Tích cực tham khảo áp dụng cách chia sẽ, góp ý sau bài dạy của mô hình: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn thông qua nghiên cứu bài học (Kèm theo Phụ lục 2).

- Tổ chức triển khai các kỹ năng dự giờ đại trà thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường với các nội dung:

+ Tập huấn cho toàn bộ giáo viên các kiến thức có liên quan đến hoạt động Dự giờ.

+ Tổ chức tiết Dự giờ mẫu, kỹ năng góp ý chia sẽ mẫu. Rút kinh nghiệm.

+ Áp dụng thực hiện cho tất cả các buổi sinh hoạt chuyên môn của các trường, cụm trường.

3. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên môn thông qua Dự giờ.

- Các trường tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Công văn số 240/PGDĐT, ngày 19/1/2014 của phòng GD&ĐT Minh Hóa về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt  chuyên môn ở tổ/nhóm chuyên môn cho từng năm học cụ thể.

- Trên cơ sở được tập huấn cấp tỉnh cho một số cán bộ, giáo viên nòng cốt và kinh nghiệm thực tế trong quá trình chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường các trường tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn trong đó chú trọng thực hiện công tác nâng cao phát huy hiệu quả của việc Dự giờ trong sinh hoạt tổ chuyên môn ở các trường THCS một cách cụ thể, chi tiết cho từng năm học và được phòng thống nhất phê duyệt vào tháng 9 đầu năm học.

- Kiểm tra các chỉ tiêu trong quá trình duyệt kế hoạch năm học trong đó có chỉ tiêu của công tác này.

4. Đẩy mạnh tăng trưởng CSVC thiết bị dạy học, đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa để có phòng học kiên cố, bàn ghế đúng quy cách thuận tiện cho việc tổ chức học nhóm trong quá trình học tập cũng như khi sinh hoạt chuyên môn Dự giờ.

- Mua sắm thêm thiết bị máy chiếu, hệ thống bảng phụ… hỗ trợ đắc lực có hiệu quả cho quá trình dạy học.

- Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học: Các trường có kế hoạch, chỉ tiêu làm đồ dùng đối với cán bộ, giáo viên. Tổ chức thi đồ dùng cấp trường 01 lần/năm. Có biểu dương, khen thưởng, đưa kết quả của công tác tự làm đồ dùng là một trong các tiêu chí thi đua hàng năm.

5. Tổ chức có hiệu quả cuộc thi giáo viên dạy giỏi hàng năm ở cấp trường.

- Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện đến tận từng cán bộ giáo viên qua hàng năm.

- Mời các chuyên viên, hoặc các thành viên Hội đồng bộ môn về các trường để hướng dẫn, tư vấn, tham gia chấm trong hội thi giáo viên giỏi cấp trường đảm bảo khoa học, chính xác, công bằng.

- Đối với giáo viên tham gia cuộc thi cấp huyện: hướng dẫn cụ thể về mục đích, yêu cầu, điều kiện, nội dung cuộc thi vào đầu năm học. Lựa chọn được những hạt nhân tiêu biểu để tham gia.

- Khen thưởng xứng đáng, có những ưu tiên cho những giáo viên đạt giải đi học quản lý giáo dục, đưa vào nguồn cán bộ quản lý, đề bạt, bổ nhiệm.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cuả công tác công tác chỉ đạo

- Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong đó có đổi  mới hoạt động dự giờ:

+ Công văn số 220/GD-ĐT/GDTrH, ngày 04/2/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ nhóm chuyên môn.

+ Công văn số 240/PGDĐT, ngày 19/1/2014 của phòng GD&ĐT Minh Hóa về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt  chuyên môn ở tổ/nhóm chuyên môn.

+ Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, đổi mới kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên cấp trung học.

- Chú trọng nâng cao kỹ thuật  kiểm tra. Vừa tăng cường kiểm tra kết hợp vừa có kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất để hoạt động Dự giờ trong sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện đúng kế hoạch và có hiệu quả

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao công tác tự chủ, tự chịu trách nhiệm của hiệu trưởng trước pháp luật và trước phòng Giáo dục về các hoạt động trong đó có hoạt động chuyên môn. Tích cực chủ động phấn đấu đạt chỉ tiêu về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn mà kế hoạch đã đề ra.

- Gắn thi đua của cá nhân và tập thể trong việc triển khai thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn thông qua tiết dự giờ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH DỰ GIỜ RÚT KINH NGHIỆM

I. Bước 1: Trước dự giờ (chuẩn bị bài dạy và chuẩn bị dự giờ)

- Xác định rõ mục đích dự giờ.

- Xem thời khóa biểu, lịch báo giảng của giáo viên.

- Nghiên cứu kỹ chuẩn kiến thức, kỹ năng và kiến thức của bài.

- Xem xét trình độ học sinh.

- Xem xét trang thiết bị bổ trợ cho bài giảng.

- Phác thảo nội dung quan sát.

- Thiết kế bài dạy minh hoạ: (Bài dạy minh hoạ được các giáo viên trong tổ thiết kế. Chủ động linh hoạt không phụ thuộc máy móc vào quy trình, các bước dạy học trong SGK, SGV).

- Các hoạt động trong thiết kế bài học cần đảm bảo được mục tiêu bài học, tạo cơ hội cho tất cả học sinh được tham gia bài học.

II. Bước 2: Dạy minh họa và dự giờ (quan sát dạy học trên lớp)

- Giáo viên tiến hành dạy minh họa tiết dạy

- Quan sát toàn bộ tiết dạy;

          - Ghi lại hoạt động day - học.

          - Ghi nhận thông tin, tình huống xảy ra trong tiết dạy một cách trung thực (có thể ghi chú những sự việc cụ thể, những lời nói trọn vẹn…)

1. Quan sát hoạt động dạy:

-  Nội dung dạy học.

- Tổ chức hoạt động dạy học.

- Sử dụng và phân phối thời gian.

          - Sử dụng thiết bị dạy học.

2. Quan sát hoạt động học:

- Khả năng lĩnh hội tri thức của học sinh.

- Nề nếp học tập của học sinh

- Quá trình vận dụng của học sinh (kỹ năng)

- Sự tiến bộ của học sinh qua tiết dạy.

- Phương pháp học tập của học sinh.

  1. Quan sát các mối quan hệ trong hoạt động dạy học:

 - Mối quan hệ giao tiếp giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và học sinh

      - Ngôn ngữ, phát ngôn của học sinh, giáo viên.

      - Xử lý tình huống.

     - Không khí lớp học.

     4. Những điều cần chú ý khi dự giờ:

- Đến đúng giờ đã định, ra vào lớp nhẹ nhàng.

- Chọn vị trí thích hợp để có thể quan sát giáo viênvà học sinh hoạt động.

- Có thái độ, cử chỉ đúng mực, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến giáo viên và học sinh.

- Ghi chép rõ ràng, đầy đủ, khách quan, trung thực, phản ánh đầy đủ hoạt động của giáo viên, học sinh và các mối quan hệ.

III. Bước 3: Thảo luận trao đổi giờ minh họa

  1. Phân tích giờ dạy (giữa những người cùng dự giờ trước khi góp ý)

          - Căn cứ vào thông tin thu nhận.

- Phân tích kết quả học tập.

- Đề ra các giải pháp giúp giáo viên tiến bộ, hoàn thiện trong giảng dạy.

- Dự kiến, thống nhất nội dung trao đổi.

2. Chia sẽ góp ý đối với giờ dạy:

- Người chủ trì tạo không khí thân thiện trong sinh hoạt và cảm giác an toàn cho giáo viên trước, trong và sau khi trao đổi.

- Người dạy nêu mục đích, yêu cầu của bài, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đã được thể hiện trong tiết dạy so với dự kiến ban đầu đã thực hiện đến đâu, có khó khăn, thuận lợi gì trong quá trình thực hiện, những ý tưởng mới, những cảm nhận của mình qua giờ học.

- Người dự đưa ra các ý kiến nhận xét, góp ý về giờ học theo tinh thần trao đổi, chia sẻ, lắng nghe mang tính xây dựng; tập trung vào phân tích các hoạt động của học sinh và tìm các ra nguyên nhân, cụ thể: Khi chia sẽ đi sâu vào các nội dung:

+ Những điều mình học được qua bài dạy minh họa.

+ Những khó khăn của học sinh gặp phải trong giờ học.

+ Mô tả những hiện tượng quan sát được, những biểu hiện cụ thể của hoc sinh như : Vẻ mặt, thái độ, hoạt động, sản phẩm…

+ Nguyên nhân của những khó khăn.

+ Giải pháp khắc phục những khó khăn.

- Không đánh giá, xếp loại người dạy mà coi đó là bài học chung để mỗi giáo viên tự rút kinh nghiệm.

- Người chủ trì tôn trọng và lắng nghe tất cả ý kiến của giáo viên, không áp đặt ý kiến của mình hoặc của một nhóm người. Tóm tắt các vấn đề thảo luận và đưa ra các biện pháp hỗ trợ học sinh.

3. Một số kỹ thuật sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

3.1. Chọn vị trí quan sát:

- Người dự giờ nên chọn đứng ở vị trí có thể quan sát được tất cả học sinh một cách tốt nhất.

- Người dự giờ có thể ở hai bên hoặc phía trước lớp học.

3.2. Ghi chép khi dự giờ:

- Ghi chép biểu hiện tâm lý, thái độ, hành vi của một số học sinh.

- Tránh việc chỉ quan tâm ghi chép tiến trình và ghi tất cả nội dung, lời nói của giáo viên… theo như cách dự giờ truyền thống.

- Sử dụng phiếu dự giờ

Nội dung hoạt động

   Biểu hiện của học sinh

    Nguyên nhân, biện pháp

Hoạt động1: (tên).

- Nội dung hoạt động, nhiệm vụ, câu hỏi, bài tập,…

Hoạt động 2: …………...

 

   - Cảm xúc, thái độ, hành    

   vi, trả lời câu hỏi

   - Bài tập, sản phẩm

 

    Vì ….

    Nên….

    Có thể là ….

 

3.3. Quan sát khi dự giờ:

Người dự tập trung quan sát việc học của học sinh là chủ yếu và trả lời được các câu hỏi gợi ý sau:

+ Thái độ của học sinh khi tham gia học thể hiện qua nét mặt, hành vi như thế nào? (thích thú, tích cực, chán nản, uể oải,…)

+ Khả năng thực hiện các nhiệm vụ học tập có vừa sức đối với học sinh không? học sinh có hiểu lời hướng dẫn của giáo viên không?

+ Sự tương tác giữa các học sinh trong giờ học như thế nào?

+ Hoạt động nào học sinh hứng thú hay không hứng thú? Vì sao?

+ Hoạt động nào thu hút được tất cả học sinh tham gia? Vì sao?

+ Giáo viên làm thế nào để cuốn hút học sinh tham gia?

+ Những học sinh nào chưa/ không tham gia vào hoạt động…

3.4. Chủ trì trong sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

- Tổ chức chuẩn bị bài dạy học minh họa.

- Tổ chức dạy minh hoạ để dự giờ

- Tổ chức thảo luận sau dự giờ.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

 

SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

 

  1. Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là gì ?

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt động giáo viên cùng nhau học tập từ thực tế việc học của học sinh. Ở đó giáo viên cùng nhau thiết kế kế hoạch bài học, cùng dự giờ, quan sát, suy ngẫm và chia sẻ (tập trung chủ yếu vào việc học của học sinh) bài học. Đồng thời đưa ra những nhận xét về sự tác động của lời giảng, các câu hỏi, các nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra,… có ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Trên cơ sở đó, giáo viên được chia sẻ, học tập lẫn nhau, rút kinh nghiệm và điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học vào bài học hằng ngày một cách hiệu quả.

2. Triết lí sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học:

- Đảm bảo cơ hội học tập cho từng học sinh

     - Đảm bảo cơ hội phát triển chuyên môn cho từng giáo viên

     - Xây dựng cộng đồng nhà trường để đổi mới nhà trường

     - Mỗi học sinh đến trường đều phải được học và học được

     - Giáo viên phải chấp nhận mọi em học sinh với đặc điểm riêng của học sinh

3. Việc sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học cần được thực hiện theo chu trình 4 bước:

Bước 1. Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài học nghiên cứu

Giáo viên cần xác định mục tiêu kiến thức và kỹ năng mà học sinh cần đạt được khi tiến hành nghiên cứu (theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở từng môn học), đảm bảo phù hợp với trình độ của học sinh, năng lực chuyên môn của giáo viên

Các giáo viên trong tổ thảo luận chi tiết về thể loại bài học, nội dung bài học, các phương pháp, phương tiện dạy học đạt hiệu quả cao, cách tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh, cách rèn kỹ năng, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tiễn...

Dự kiến những thuận lợi, khó khăn của học sinh khi tham gia các hoạt động học tập và các tình huống xảy ra và cách xử lý (nếu có)…

Tổ trưởng chuyên môn giao cho giáo viên trong nhóm soạn giáo án của bài học nghiên cứu, trao đổi với các thành viên trong tổ để chỉnh sửa lại giáo án.

Các thành viên khác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc quan sát và thảo luận sau khi tiến hành bài học nghiên cứu.

Bước 2. Tiến hành bài giảng minh họa và dự giờ

Sau khi hoàn thành giáo án của bài học nghiên cứu chi tiết, một giáo viênsẽ tiến hành thực hiện bài giảng minh họa ở một lớp học cụ thể, các giáo viên còn lại trong nhóm tiến hành dự giờ và ghi chép thu thập dữ kiện về bài học.

Giáo viên dự giờ phải đảm bảo nguyên tắc: Không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh; không gây khó khăn cho giáo viêndạy minh họa; khi dự giờ phải tập trung vào việc học của học sinh, cách phản ứng của học sinh trong giờ học, cách làm việc nhóm học sinh, những khó khăn vướng mắc, thái độ tình cảm của học sinh... Quan sát tất cả đối tượng học sinh, không được “bỏ rơi” một học sinh nào.

Giáo viên cần từ bỏ thói quen đánh giá giờ qua hoạt động của giáo viên dạy, người dự cần học tập, hiểu và thông cảm với khó khăn của người dạy. Đặt mình vào vị trí của người dạy để phát hiện những khó khăn trong việc học của học sinh để tìm cách giải quyết.

Luyện tập cách quan sát và suy nghĩ về việc học của học sinh trong giờ học, có khả năng phán đoán nhanh nhạy, chính xác để điều chỉnh việc dạy phù hợp, việc học của học sinh.

Thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cảm nhận của giáo viên về học sinh trong từng hoàn cảnh khác nhau.

Hình thành thói quen lắng nghe lẫn nhau; rèn luyện cách chia sẻ ý kiến, từ đó hoàn thành mối quan hệ đồng nghiệp thân thiện, cộng tác và học tập lẫn nhau.

Bước 3: Suy ngẫm, thảo luận về bài giảng minh họa

Đây là công việc có ý nghĩa quan trọng trong sinh hoạt chuyên môn, là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả của sinh hoạt chuyên môn, Tổ trưởng chuyên môn cần phát huy được vai trò, năng lực của người chủ trì, động viên toàn bộ giáo viên trong tổ tham gia đóng góp ý kiến cho bài giảng minh họa, cần nhấn mạnh những điểm nổi bật và không xếp loại giờ dạy.

Bước 4: Áp dụng

Trên cơ sở bài giảng minh họa giáo viên nghiên cứu vận dụng, kiểm nghiệm những vấn đề đã được dự giờ và thảo luận, suy ngẫm áp dụng vào bài học hàng ngày cho phù hợp, đạt hiệu quả tốt.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây