Toàn dân hăng hái tham gia Bầu cử Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. Xin giới thiệu đến bạn đọc toàn văn nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.